I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze Strony Internetowej, zwany będzie dalej: Regulaminem.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony Internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji tego Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisy Regulaminu należy zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej i bezzwłocznie ją opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na Strony Internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości Strony Internetowej, które to działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Strona Internetowa używa plików cookies. Zasady wykorzystywania przez Administratora plików cookies zawarte są w odrębnym dokumencie, tj. w Polityce plików cookies dostępnej pod adresem https://nabarana.pl/polityka-plikow-cookies-eu/
 7. Strona Internetowa zbiera niektóre dane osobowe. Informacje o tym, jakie dane są zbierane oraz sposobie ich wykorzystywania zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://nabarana.pl/polityka-prywatnosci/
 8. Pytania lub uwagi dotyczące Regulaminu można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub mailowo na adres e-mail: kontakt@nabarana.pl.

II. Definicje

 1. Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało definiowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Strona Internetowa – strona internetowa działająca w domenie https://nabarana.pl służąca do świadczenia usług elektronicznych;
  2. Regulamin – niniejszy dokument przedstawiający ogólne warunki dostępu i korzystania ze Strony Internetowej;
  3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Stronę Internetową, którym jest firma Na barana.pl Katarzyna Osuch z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Jeżynowej 8 prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców;
  4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach Strony Internetowej;
  5. Miejsce – obiekt lub przestrzeń edukacyjna, rekreacyjna lub rozrywkowa.

III. Warunki korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Wyłączne prawo do bazy danych Miejsc udostępnianych za pośrednictwem Strony Internetowej przysługuje Administratorowi i podlega ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1062 z późn. zm.).
 2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także logotypu należą do Administratora.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do zawartości Strony Internetowej zgodnie z poniższymi warunkami:
  1. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.
  2. Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować lub drukować w nieistotnej, co do jakości lub ilości, części treści udostępnione na Stronie Internetowej pod warunkiem, że:
   • treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych wyłącznie na użytek osobisty;
   • każda wykonana kopia będzie zawierała informacje o materiale źródłowym.
  3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część Strony Internetowej.
 4. Informacje dotyczące udostępnianych treści:
  1. Umieszczone na Stronie Internetowej informacje o Miejscach utworzone są na podstawie ogólnodostępnych informacji oraz na podstawie informacji umieszczonych na stronach internetowych podanych przy danych kontaktowych Miejsca, a dodatkowo mogą być wzbogacone o osobiste doświadczenia autora treści lub Użytkowników, którzy podzielili się swoją opinią w komentarzu lub wyrazili swoje zdanie w inny sposób dostępny dla Administratora. W innych przypadkach źródło informacji jest każdorazowo podane bezpośrednio przy treści, której dotyczy.
  2. Treści na Stronie Internetowej mają charakter informacyjny.
  3. Administrator nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności i aktualności.
  4. Administrator nie świadczy usług oferowanych przez właścicieli Miejsc, a Strona Internetowa nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług. Korzystanie z usług oferowanych przez Miejsca odbywa na odpowiedzialność Użytkownika oraz wiąże się z akceptacją odrębnych regulaminów udostępnionych przez właścicieli Miejsc. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zapisy w regulaminach dotyczących poszczególnych Miejsc.
  5. Treści na Stronie Internetowej są aktualne w momencie publikacji. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje podane na Stronie Internetowej były aktualizowane na bieżąco, jednak Administrator nie bierze odpowiedzialności za dostępność całości lub części Miejsc oraz wprowadzone przez poszczególne Miejsca zmiany, w szczególności dotyczy to dni i godzin otwarcia oraz cenników. Użytkownik, który zidentyfikuje błędne lub nieaktualne informacje proszony jest o kontakt z Administratorem poprzez formularz kontakowy lub poprzez pocztę elektroniczną kontakt@nabarana.pl.
  6. Treści na Stronie Internetowej będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1062 z późn. zm.).
  7. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi umieszczonymi na Stronie Internetowej dysponuje Administrator, chyba że wyraźnie zostało zaznaczone inaczej. Informacja o prawach autorskich zdjęć publikowanych na Stronie Internetowej dostępna jest w Galerii zdjęć poszczególnych Miejsc.
  8. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Miejsca nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  9. Zabronione jest korzystanie ze Strony Internetowej:
   • w sposób naruszający albo zmierzający do naruszenia przepisów prawa;
   • do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub próbą wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
   • do wysyłania lub używania treści niezgodnych z Regulaminem;
   • do przekazywania lub inicjowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych, jak również jakichkolwiek innych materiałów zaliczanych do kategorii SPAM;
   • do umyślnego przekazywania jakichkolwiek danych lub materiałów zawierających szkodliwe oprogramowanie, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.
  10. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Strona Internetowa oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. Administrator jest uprawniony do czasowej i możliwie krótkotrwałej przerwy w działaniu Strony Internetowej w całości lub części w celu jego ulepszania, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
  11. Administrator jest uprawniony do anonimowej publikacji treści pytań Użytkowników w zbiorze często zadawanych przez Użytkowników pytań i udzielanych przez Administratora odpowiedzi (FAQ), mający na celu udzielenie pomocy Użytkownikowi Strony Internetowej, w szczególności wskazówek i porad, dotyczących korzystania ze Strony Internetowej. Treść pytań może być przez Administratora zmodyfikowana lub zredukowana zgodnie z indywidualną oceną Administratora co do zasadności wprowadzenia takich zmian.

IV. Opis oferowanych usług

 1. Usługi świadczone przez Administratora są nieodpłatne.
 2. Administrator udostępnienia Użytkownikom Stronę Internetową, na której znajdują się:
  1. artykuły pod adresem https://nabarana.pl/artykuly/
  2. mapa z zaznaczonymi na niej Miejscami oraz zestawienie Miejsc zgodnie z wynikami wyszukiwania pod adresem https://nabarana.pl/mapa/;
  3. opis i dane kontaktowe Miejsc wraz z galerią zdjęć;
  4. informacje o właścicielu Serwisu Internetowego pod adresem https://nabarana.pl/o-mnie/;
  5. FAQ – zbiór często zadawanych przez Użytkowników pytań i udzielanych przez Administratora odpowiedzi pod adresem https://nabarana.pl/faq/;
  6. formularz kontaktowy pod adresem https://nabarana.pl/kontakt/.
 3. Administrator udostępnia Użytkownikowi wyszukiwarkę artykułów oraz zaawansowaną wyszukiwarkę Miejsc, która umożliwia wyszukiwanie Miejsc za pomocą:
  1. miejscowości wraz ze wskazaniem w jakiej odległości wokół danej miejscowości Miejsca mają się znaleźć w zestawieniu; 
  2. nazwie lub części nazwy Miejsca;
  3. kategorii Miejsca, przy czym jedno Miejsce może zaliczać się do więcej niż jednej kategorii:
   • Ciekawe miejsca;
   • Edukacyjnie;
   • Natura na pierwszym miejscu;
   • Rozrywka;
   • Wśród zwierząt.
  4. Dodatkowych wytycznych:
   • pod dachem (Miejsca zadaszone w całości lub znacznej części);
   • Karta Dużej Rodziny (Miejsca honorujące ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny);
   • bezpłatny wstęp (skorzystanie z całości lub znaczącej części usług Miejsca nie wiąże się z opłatą).
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę, aby udostępnić informację o swoim położeniu (udostępnianie lokalizacji), dzięki czemu wyniki wyszukiwania Miejsc będą dostosowane do położenia Użytkownika. Administrator nie przechowuje informacji o lokalizacji Użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zmienić wcześniej wybrane preferencje w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownik ma prawo do komentowania artykułów oraz poszczególnych Miejsc w sposób zgodny z poniższymi zasadami:
  1. Jeśli Użytkownik dodaje w komentarzu opinię o danym Miejscu, to opinia ta jest wyłącznie zdaniem Użytkownika. Opinie umieszczane w komentarzach w żaden sposób nie pochodzą od Administratora, ani nie stanowią odzwierciedlenia poglądów i opinii Administratora. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych opinii pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.
  2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści:
   • propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy orientacji seksualnej;
   • uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także zasady Netykiety;
   • będących  przekazami reklamowymi, materiałami chronionymi prawem autorkim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony;
   • powtarzających się bez wnoszenia dodatkowej wartości.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy w całości lub w części, które uzna za niegodne z Regulaminem.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub moderacji w całości lub w części komentarza w języku innym niż język polski.
 6. Odnośniki znajdujące się na Stronie Internetowej do innych stron internetowych są podane wyłącznie w celu informacyjnym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.
 7. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie maila na adres kontakt@nabarana.pl. Wysyłanie formularza wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności. Użytkownik może się kontaktować z Administratorem w każdej sprawie związanej ze Stroną Internetową i zawartą w nim treścią, a w szczególności w sprawach dot.:
  1. Pytań o funkcjonalność udostępnionych usług;
  2. Zgłoszenia nieprawidłowości na Stronie Internetowej;
  3. Zgłoszenia nieprawidłowość w treści zawartej na Stronie Internetowej;
  4. Zgłoszenia uzupełnienia informacji o Miejscu lub propozycji nowego Miejsca z uwzględnieniem poniższych zasad:
   • Zaleca się podanie informacji niezbędnych do zidentyfikowania nowego Miejsca przez Administratora;
   • Użytkownik upoważnia Administratora do anonimowego opublikowania, redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych informacji o Miejscach oraz łączenia ich z innymi informacjami dotyczącymi tego samego Miejsca;
   • Administrator nie ma obowiązku publikacji informacji o Miejscach zaproponowanych przez Użytkowników.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony na Stronie Internetowej pod adresem https://nabarana.pl/regulamin/.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, zamieszczając jego zaktualizowaną wersję na Stronie Internetowej.
 3. Wszelkie pytania związane z Regulaminem należy kierować pod adres kontakt@nabarana.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. W przypadku sporów strony podejmą starania w celu polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku, gdy strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny w Polsce właściwy dla siedziby Administratora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2022 r.